เราเชื่อว่า UX/UI Designer ที่ดี จะมองเห็นงานออกแบบที่อยู่รอบตัวในสายตาที่ต่างไปจากคนทั่วไป

‍Designer จะมองเห็นตัวแปรต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการออกแบบ ความท้าทายในการเลือกตัดบางสิ่งบางอย่างออกไปเพื่อแลกกับคุณค่าที่เพิ่มขึ้น หรือการหยิบฉวยงานออกแบบนอกสายมาประยุกต์ใช้ในงานได้

หากคุณเป็นคนที่มองเห็นของรอบ ๆ ตัว ไม่ว่าจะเป็น แก้วน้ำ บ้าน เสื้อผ้า รถยนต์ที่เจ๋ง ๆ แล้วมองเห็นความท้าทายและตัวแปรต่าง ๆ ในงานออกแบบเหล่านั้นได้ - เราอยากได้คุณมาร่วมงานออกแบบ Software กับเรา

.

Challenges‍‍‍‍

 • เข้าใจ User, เข้าใจ User Experience, เป้าหมายทางธุรกิจและ value ที่เราต้องการสร้าง
 • ออกแบบ product โดยรักษาปัจจัยข้างต้นให้คงอยู่ได้มากที่สุด
 • สร้างรสนิยมที่ดีกว่า ให้กับ user

.‍‍‍‍

Qualification

 • ไม่หยุดนิ่ง หมั่นพัฒนาฝีมือการออกแบบอยู่ตลอดเวลา - ติดตาม ค้นคว้า งานออกแบบใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา และไม่จำกัดตัวเองอยู่ใน domain ใด
 • มีรสนิยมด้าน visual design ที่เปิดกว้าง และเข้าใจความแตกต่างของ visual design แต่ละแบบ
 • วางองค์ประกอบและจัด Layout ให้สอดคล้องกับข้อมูลที่มี และ Function ของ UI นั้น ๆ ได้ (Information Architect)
 • มีความเข้าใจ Grid systems, Typography หรือ หลักการที่ใช้ในงานออกแบบหัวข้ออื่นๆ
 • ใช้เครื่องมือ เช่น Figma ได้อย่างรวดเร็ว
 • ใส่ใจกับ Quality และ Detail ในงาน
 • สามารถวิเคราะห์และเรียนรู้การออกแบบจากการดูงานผู้อื่น
 • มีวิจารณญาณในการจัดการกับ feedback เช่น เข้าใจความหมายที่แท้จริงของ feedback ที่อาจไม่ตรงไปตรงมา จัดกลุ่ม และเลือกความสำคัญได้ - หนักแน่นกับเป้าหมาย

.

Job Description

 • ทำงานร่วมกับ user เพื่อเก็บข้อมูลต่าง โดยตั้งคำถามที่นำไปสู่ Pain Point ที่แท้จริง
 • รวบรวมข้อมูลจาก คู่แข่ง, Alternative Solution มาวิเคราะห์และเก็บเป็น reference
 • ออกแบบ Solution, Feature ร่วมกับ Product Manager ตั้งแต่ขั้น Ideation, Prototype จนถึง Testing
 • ทำงานร่วมกับ Engineer เพื่อเปลี่ยน Prototype เป็น Visual Design และ Functional Design โดยคำนึงถึงข้อจำกัดของเทคโนโลยี
 • คอยติดตาม Feedback จาก Feature ทีปล่อยให้ใช้งานจริง เพื่อนำมาปรับปรุงและเรียนรู้เทคนิคการ Design ใหม่ๆ
 • เปลี่ยนงาน UX/UI เป็นชิ้นย่อยๆ และกระจายให้ทีม Design เพื่อช่วยกันทำให้เป็นจริง
 • ติดตามความคืบหน้า ลดอุปสรรคในการทำงานของทีม จนจบงานได้